top of page

Оприлюднення інформації про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

ТОВ «РОЗВИТОК СХІД»» здійснює свою діяльність відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації СЕС.

Під час розроблення проектів з будівництва СЕС були враховані вимоги Законів України "Про охорону навколишнього середовища", "Про охорону атмосферного повітря", чинні будівельні норми, санітарні норми і правила, основні екологічні, санітарногігієнічні та протипожежні норми і обмеження:

  • Закон України "Про охорону навколишнього середовища" від 25 червня 1991, № 1264-ХІІ;

  • Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992, №2707-ХІІ;

  • Закон України "Про захист рослин" від 14 жовтня 1998, № 180-ХІ\/;

  • Закон України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001, № 2894-ІІІ;

  • Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992, № 2456-ХІІ;

  • ДБН А.2.2-3-2014 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

  • ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд;

  • ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць;

  • ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»

СЕС є енергозберігаючими об’єктами, з раціональним використанням земельних і водних ресурсів.

 Встановлене електрообладнання для перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію та видачі в енергосистему виробленої електроенергії не потребує енергоресурсів, в зв’язку із тим відсутні будь які технологічні відходи. На власні потреби та потреби обслуговуючого персоналу в використовується електроенергія в незначній кількості, що не впливає на навколишнє середовище, ґрунти та атмосферне повітря.

 Від працюючих СЕС технологічні відходи відсутні. Незначні відходи, що утворюються при ремонтних роботах і обслуговуванні електростанцій, а також тверді побутові відходи, збираються ремонтним персоналом та відвозяться на свої підприємства.

 Діяльність СЕС не здійснює негативного впливу на клімат і мікроклімат, до несприятливих змін у навколишньому середовище не призводить.

 При проектуванні та будівництві СЕС враховані екологічні вимоги до планування території, спрямовані на виключення несприятливого впливу негативних факторів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище.

 Для формування повноцінного середовища передбачено транспортне комплексне інженерне забезпечення забудови, інженерне підготовлення території для забудови шляхом вертикального планування. Передбачено організований відвід стічних вод.

Стаціонарні джерела викидів, які потребують спеціалізованих заходів захисту, на території СЕС відсутні.

 Для зменшення викидів шкідливих речовин у повітря від автотранспорту, який є основним фактором забруднення атмосферного повітря, передбачено створення комфортних умов руху: основний транспортний напрямок передбачено з 1 смугою руху, передбачені роз'їзні та розворотні майданчики, освітлення проїзної частини.

 Отже, об’єкти не здійснюють негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення, надра, водні об’єкти, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ.

bottom of page